Lidmaatschap.jpg

Privacyverklaring

23 mei 2018


Onderwerp

In deze Privacyverklaring informeert HC Blerick hoe zij (inclusief haar entiteit Stichting Hockey Extra) omgaat met de persoonsgegevens van haar leden, vrijwilligers, werknemers, stakeholders en gebruikers van haar website www.hockeyclubblerick.nl. Door middel van deze privacyverklaring geeft HC Blerick uitvoering aan de informatieverplichtingen van artikel 13 en 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


In dit document hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:


 • a) Betrokkene: iedere persoon waarvan HC Blerick als verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de AVG persoonsgegevens verwerkt.
 • b) Persoonsgegevens: ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een betrokkene als bedoeld in de AVG.
 • c) Verwerken: iedere handeling als bedoeld in de AVG die betrekking heeft op een persoonsgegeven. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verzamelen, bewaren en gebruiken van persoonsgegevens.
 • d) Website: de website http://www.hockeyclubblerick.nlAlgemeen

HC Blerick verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en de Nederlandse wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Passende technische en organisatorische maatregelen zijn hierbij genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is. Persoonsgegevens worden uitsluitend voor de hier beschreven doeleinden verwerkt. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien en voor zover is voldaan aan minimaal één van de volgende grondslagen uit de AVG:

 

 • a) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • b) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op HC Blerick rust;
 • c) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • d) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan HC Blerick is opgedragen;
 • f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van HC Blerick of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.Doeleinden verwerking persoonsgegevens

HC Blerick verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen voor het kunnen uitvoeren van haar verenigingsactiviteiten, meer in het bijzonder:


 

 • a) het voeren van haar ledenadministratie en de (factuur)administratie van donateurs, relaties en sponsors;
 • b) het faciliteren van de hockeysport, waaronder de deelname aan wedstrijden, competities, trainingen, toernooien en het beheer van teams;
 • c) het organiseren van evenementen van of op HC Blerick voor leden, oud-leden, donateurs, relaties en/of sponsors;
 • d) het beheer en de exploitatie van de accommodatie;
 • e) het beheer van de organisatie van HC Blerick zoals het administreren van de diverse commissies;
 • f) het informeren van leden over de activiteiten en organisatie van HC Blerick onder meer via elektronische post;
 • g) het screenen van vrijwilligers;
 • h) het uitvoering geven van de Statuten en reglementen;
 • i) de afhandeling van klachten en de registratie van incidenten;
 • j) de administratie van haar vrijwilligers en haar medewerkers;
 • k) het beoordelen van de aanvraag van lidmaatschap of vrijwilliger;
 • l) het aanbieden en beheren van Lisa voor haar leden en vrijwilligers en om, bijvoorbeeld door middel van cookies, informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit ervan;
 • m) het waarborgen van veiligheid en goede sfeer op de accommodatie van HC Blerick of ten behoeve van evenementen van HC Blerick;
 • n) het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden;
 • o) ten behoeve van doeleinden waarover betrokkene vooraf separaat worden geïnformeerd;
 • p) het voldoen aan wettelijke vereisten, zoals vereisten met betrekking tot boekhouding en fiscale wetgeving.

Persoonsgegevens worden door HC Blerick niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.Beeld en geluid

Tijdens de trainingen, wedstrijden en activiteiten bij of van HC Blerick worden regelmatig foto's genomen en video’s gemaakt van acties en sfeerbeelden waarop leden van HC Blerick leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website of social media worden gebruikt. Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via [email protected] kenbaar te worden gemaakt. Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. HC Blerick heeft het recht het verwijderverzoek terzijde te leggen ten aanzien van algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop betrokkene niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd.Cookies

HC Blerick maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de website wordt bezocht. Op de website www.hockeyclubblerick.nl maakt HC Blerick gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google waarbij Google cookies plaatst om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. De manier waarop Google Analytics gegevens verzamelt en verwerkt kunt u vinden bij het document "Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt", te vinden op www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/Ontvangers van persoonsgegevens 

HC Blerick deelt de persoonsgegevens die zij verwerkt niet met derden, behoudens voor zover dit artikel anders bepaalt. Ten behoeve van de organisatie van activiteiten waarvoor een betrokkene zich heeft opgegeven, is HC Blerick gerechtigd de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken aan de bij de organisatie betrokken derden. Zo worden in het kader van de organisatie van de hockeycompetitie gegevens van leden en vrijwilligers (zoals scheidsrechters) doorgegeven aan de KNHB. HC Blerick kan persoonsgegevens aan een derde verstrekken indien zij daartoe de toestemming van betrokkene heeft verkregen.


HC Blerick kan ten behoeve van de ondersteuning van haar administratieve activiteiten verwerkers of andere dienstverleners inschakelen, bijvoorbeeld ten behoeve van de contributieadministratie en boekhouding. Ook kan HC Blerick ten behoeve van de technische ondersteuning van haar processen verwerkers of andere dienstverleners inschakelen. Met verwerkers zal een overeenkomst worden gesloten die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt, onder andere met betrekking tot beveiliging en vertrouwelijkheid. HC Blerick kan persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van HC Blerick in het belang van haar betrokkene is.Bezwaartermijn

HC Blerick bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze verklaring bedoelde doeleinden. Tenzij betrokkene toestemming geeft voor een langere bewaartermijn, worden gegevens in de ledenadministratie maximaal tot 7 jaar na einde lidmaatschap bewaard (de termijn van de wettelijke boekhoudplicht en fiscale bewaartermijn).Rechten betrokkene

Betrokkene heeft het recht HC Blerick te verzoeken om inzage van persoonsgegevens en om HC Blerick te verzoeken om rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht om gegevensoverdraagbaarheid te verlangen, een en ander met inachtneming van de beperkingen die de AVG daaraan stelt.


Wanneer de verwerking op toestemming is gebaseerd, heeft betrokkene het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.


Betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Indien betrokkene om de verstrekking van persoonsgegevens wordt verzocht, zal HC Blerick de gegevens die optioneel zijn als zodanig identificeren. De gegevens die bij aanvraag lidmaatschap of aanmelding als vrijwilliger worden gevraagd en die niet als optioneel zijn geïdentificeerd, heeft HC Blerick nodig om aan haar wettelijke plichten te voldoen dan wel om haar verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren, waaronder het uitoefenen van haar rechten krachtens de statuten reglementen van HC Blerick. Indien deze verplichte gegevens niet worden verstrekt, is HC Blerick gerechtigd de aanvraag niet in behandeling te nemen.Contact

Verzoeken aan HC Blerick met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan [email protected].Wijzigingen

HC Blerick behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken. Deze is te vinden op de site www.hockeyclubblerick.nl onder het tabblad "lidmaatschap”.


De toestemmingsverklaring is hier te downloaden.

 

Agenda

Teamselector

Uitslagen

HCB J8E1
Venlo J8E1, Venlo
:
HCB M6E1
Horst M6E1, Horst
:
HCB M6E2 mix
Weert M6E1, Weert
:
HCB M8E1
HCPM M8E1, HCPM
:
HCB M8E2
HV Meerssen M8E2, HV Meerssen
:
HCB M8E3 mix
VHV Sjinborn M8E2, VHV Sjinborn
: