Lidmaatschap.jpg

Huisregels

Huishoudelijk reglement


Artikel 1

Het huishoudelijk reglement vindt zijn oorsprong in artikel 26 van de Statuten van Hockeyclub Blerick.


Artikel 2

 1. Een verzoek tot toekenning van het lidmaatschap geschiedt op een door het bestuur vastgesteld formulier. Dit verzoek wordt door of namens betrokkenen bij een door het bestuur aangewezen functionaris ingediend.
 2. Het bestuur beslist over de toelating. Bij de toelating volgt vermelding in de nieuwsbrief. Bij niet-toelating wordt de betrokkene na de eerste bestuursvergadering binnen 2 weken schriftelijk geïnformeerd onder vermelding van de mogelijkheid van het bepaalde in artikel 5 lid 9 van de Statuten.

 

Artikel 3

 1. De contributie voor het verenigingsjaar dient te zijn voldaan in de eerste week van november van het betreffende verenigingsjaar.
 2. Leden die per tweede week van november van het betreffende verenigingsjaar de contributie nog niet hebben voldaan, of leden die hun betalingsregeling niet nakomen, ontvangen een herinneringsverzoek met hierop vermeld de verschuldigde contributie en een bedrag aan administratiekosten. 
 3. Leden die per 1 december van het betreffende verenigingsjaar de verschuldigde contributie én administratiekosten nog niet hebben voldaan, of leden die een afwijkende regeling niet nakomen, ontvangen een schriftelijk bericht van de vereniging dat het bestuur zich zal beraden over voortzetting van het lidmaatschap.
 4. Het bedrag aan administratiekosten wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
 5. Contributiebetaling is alleen mogelijk via automatische incasso. Een andere betaalwijze is alleen mogelijk na goedkeuring door het bestuur.

 

Artikel 4

 1. Het bestuur vergadert tijdens het verenigingsjaar minimaal éénmaal per zes weken. Deze bestuursvergaderingen worden uiterlijk een week voor de betreffende vergadering schriftelijk door de secretaris aangekondigd, waarbij tevens de notulen van de voorafgaande vergadering worden bijgevoegd, tenzij deze notulen al in een eerder stadium zijn uitgereikt.
 2. Een bestuursvergadering wordt gehouden op voorstel van de voorzitter of een meerderheid van het bestuur.

 

Artikel 5

 1. Een bestuursvergadering kan slechts doorgang vinden als meer dan de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
 2. Als een vergadering niet is doorgegaan als bedoeld in lid 1 van dit artikel kan de volgende vergadering, na hernieuwde schriftelijke oproep waarbij een termijn in acht dient te worden genomen van minimaal 7 dagen, bij niet aanwezigheid van het vereiste aantal leden toch doorgang vinden en kunnen besluiten worden genomen.

 

Artikel 6

Alle stemmingen in het bestuur geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of een van de andere bestuursleden een schriftelijke stemming verlangt. Bestuursbesluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen van het aantal ter vergadering aanwezige bestuursleden. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.


Artikel 7

Het bestuur bepaalt met inachtneming van het bepaalde in de statuten in onderling overleg haar taken. Deze taakverdeling wordt binnen één maand na de eerstvolgende algemene ledenvergadering in het clubblad gepubliceerd.


Artikel 8

De secretaris is belast met het voeren van alle correspondentie. Hij is verantwoordelijk voor de administratie en archivering de vereniging aangaande. Delen van zijn taak kan hij delegeren met uitzondering van de statutair vastgelegde taken en bevoegdheden. Hij brengt het jaarverslag uit op de algemene vergadering.


Artikel 9

De penningmeester houdt de ledenadministratie bij en voert algemeen financieel beheer, waarvan hij verplicht is boek te houden. Delen van zijn taak kan hij delegeren met uitzondering van de statutair vastgelegde taken en bevoegdheden.

Aan de algemene ledenvergadering brengt hij financieel verslag uit. De stukken moeten een half uur vóór aanvang aanwezig zijn.


Artikel 10

De jeugdcommissie adviseert het bestuur in de benoeming van de commissaris- jeugdzaken. De commissaris- jeugdzaken is tevens voorzitter van de jeugdcommissie. Delen van zijn taak kan hij delegeren.


Artikel 11

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Het kan in lopende huishoudelijke en in dringende zaken zelfstandig beslissingen nemen. Hiervan moet op de eerstvolgende bestuursvergadering verantwoording worden afgelegd. Tenminste 2 leden zijn nodig voor een geldige beslissing.


Artikel 12

 1. Alle commissies en secretariaten brengen minimaal éénmaal per zes weken verslag uit aan het bestuur alsmede een jaarverslag op de algemene ledenvergadering.
 2. Het bestuur of een afvaardiging van het bestuur kan, indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van de vereniging, vergaderingen bijwonen van commissies, secretariaten, elftallen of andere verzamelingen van leden.


Artikel 13

 1. Een elftal kiest bij de aanvang van de competitie een aanvoerder, welke bij de senioren als eerste aanspreekpunt dient voor het bestuur. Bij de junioren is het eerste aanspreekpunt voor het bestuur de begeleider.
 2. Een elftal is zelf verantwoordelijk voor het invullen en afronden van het digitale wedstrijdformulier (DWF) zoals door de KNHB is voorgeschreven en het invullen en verzenden van het mededelingenformulier.

 

Artikel 14

De kleuren van de vereniging zijn rood-wit. De kleding is voor heren/dames witte broek/ rok en rood poloshirt met opgedrukt verenigingsembleem en rode kousen is voor het spelen van alle wedstrijden verplicht, behalve als de regels van de bond afwijkende kleuren vereisen. Het bestuur beslist inzake uniformiteit.


Artikel 15

Het bestuur is verantwoordelijk voor het afsluiten van een collectieve ongevallen- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De hieruit voortvloeiende premiekosten komen ten laste van de vereniging.


Artikel 16

Leden die ook bij een andere vereniging zijn aangesloten, zijn verplicht voor onze vereniging uit te komen, indien zij voor onze vereniging een verplichting hebben (speler, scheidsrechter, bardienst).

 

Agenda

Teamselector

Uitslagen

HCB J8E1
Venlo J8E1, Venlo
:
HCB M6E1
Horst M6E1, Horst
:
HCB M6E2 mix
Weert M6E1, Weert
:
HCB M8E1
HCPM M8E1, HCPM
:
HCB M8E2
HV Meerssen M8E2, HV Meerssen
:
HCB M8E3 mix
VHV Sjinborn M8E2, VHV Sjinborn
: